Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stanisław Różański prowadzi kancelarię od 17 kwietnia 1991r. (dawniej Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie). Ukończył studia magisterskie na dwóch kierunkach i uzyskał tytuł magistra administracji i magistra prawa.

W latach 1998-2006 pełniąc funkcję przewodniczącego Izby Komorniczej w Rzeszowie m.in. organizował struktury samorzadu komorniczego. Od 2014r. ponownie został przewodniczącym Izby Komorniczej w Rzeszowie. Jednocześnie jest czwartą kadencję członkiem Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Obecnie w kancelarii zatrudnionych jest ośmiu pracowników w tym aplikant i asesor. Osoby zatrudnione w kancelarii zatrudnione legitymują się minimum dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kancelaria korzysta z portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU.

W toku prowadzonych postępowań wykorzystywany jest elektroniczny system bezpośrednich zapytań m.in. do:

- Centralnej Bazy Danych Ksiag Wieczystych,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (elektroniczny urząd podawczy e-ZUS),
- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
- system zapytań o rachunki bankowe dłużników OGNIVO,
-
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDiG).

 

Komornik Sądowy Stanisław Różański przyjmuje strony we wtorki w godz. od 9:00 do 13:00.